INFOGRAPIC: Tình hình đăng ký doanh nghiệp quý I/2021

Theo Tổng cục Thống kê, nguyên nhân do gia tăng số lượng doanh nghiệp có vốn đăng ký trên 100 tỷ đồng (tăng 36,8%) và giảm số lượng doanh nghiệp có vốn đăng ký dưới 10 tỷ đồng (giảm 3,3%).