Kỳ 4: Thu hút và trọng dụng nhân tài - Câu chuyện từ Đà Nẵng

Trong quá trình xây dựng và phát triển, TP. Đà Nẵng đã luôn chú trọng và xây dựng các cơ chế chính sách thu hút và đào tạo nguồn nhân lực cao, xác định đây là nguồn lực quan trọng, góp phần tạo chuyển biến về chất lượng đội ngũ cán bộ.