Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Kạn tuyển dụng viên chức năm 2021

Lynguyen

Thực hiện Kế hoạch tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2021, Sở Khoa học và Công nghệ Bắc Kạn tuyển viên chức vào làm việc tại Trung tâm Ứng dụng Khoa học Công nghệ và Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Kạn.

1. Số lượng cần tuyển: 01 chỉ tiêu. Thực hiện nhiệm vụ tại Phòng Tiêu chuẩn đo lường chất lượng, Trung tâm Ứng dụng Khoa học Công nghệ và Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

2. Yêu cầu, tiêu chuẩn điều kiện

Yêu cầu về chuyên môn, nghiệp vụ: có trình độ Đại học trở lên chuyên ngành điện – điện tử.

Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT- BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc trình độ ngoại ngữ tương đương với trình độ ngoại ngữ quy định tại Công văn số 4524/UBND-NCKSTTHC ngày 21/8/2018 của UBND tỉnh về việc quy đổi chứng chỉ/chứng nhận ngoại ngữ;

Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 01/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc chứng chỉ tin học theo Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT- BTTTT ngày 21/6/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Thông tin và Truyền thông quy định tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin.

Người có đủ các điều kiện, tiêu chuẩn sau đây không phân biệt dân tộc, nam, nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo, loại hình đào tạo, văn bằng, chứng chỉ, trường công lập, trường ngoài công lập được đăng ký dự tuyển viên chức:

Có Quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam; từ đủ 18 tuổi trở lên; có Phiếu Đăng ký dự tuyển; có lý lịch rõ ràng; có văn bằng chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với vị trí việc làm; đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ; đáp ứng thông thạo các nhiệm vụ kỹ thuật thông thường được đảm nhiệm.

3. Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển.

4. Địa điểm thi: Tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Kạn (Số 03, đường Trưởng Chinh, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.

5.  Thời gian, địa điểm phát hành và nhận Phiếu đăng ký dự tuyển:

Thời gian phát hành và nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Từ ngày 15 tháng 5 năm 2021 đến 16 giờ 30 phút, ngày 15 tháng 6 năm 2021 trong giờ hành chính.

Địa điểm phát hành, nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ. Địa chỉ: Số 3, Đường Trường Chinh – Thành phố Bắc Kạn.

Mọi chi tiết xin liên hệ qua số điện thoại: 02093870198 hoặc 02093872922, xem chi tiết kế hoạch tại Website http://www.khcnbackan.gov.vn.

***** Kế hoạch tuyển dụng:

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15/11/2010;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 15/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 02/2014/TTLT-BNV-UBDT ngày 11/9/2014 của Bộ Nội vụ, Ủy ban Dân tộc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành chính sách cán bộ, công chức, viên chức, người dân tộc thiếu số quy định tại Điều 11, Nghị định số 05/2011/NĐ-CP ngày 14/01/2011 của Chính phủ về công tác dân tộc;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 24/2014/TTLT-BKHCN-BNV ngày 01/10/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Nội vụ về việc quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ;

Căn cứ Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND ngày 17/02/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và công tác cán bộ, công chức, viên chức nhà nước thuộc UBND tỉnh Bắc Kạn;

Căn cứ văn bản số 768/SNV-TCBC&CCVC ngày 04/5/2021 của Sở Nội vụ về việc tuyển dụng viên chức Sở Khoa học và Công nghệ năm 2021;

Sở Khoa học và Công nghệ xây dựng Kế hoạch thi tuyển viên chức năm 2021 như sau:

I.  MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Tuyển dụng viên chức bảo đảm chất lượng, đúng cơ cấu vị trí việc làm, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công việc được giao.

2.  Yêu cầu

Việc thi tuyển viên chức phải bảo đảm công khai, minh bạch, khách quan, cạnh tranh và đúng quy định của pháp luật để lựa chọn được những người có trình độ và năng lực theo yêu cầu, tiêu chuẩn của vị trí cần tuyển dụng.

Tuyển dụng viên chức phải căn cứ vào yêu cầu, nhiệm vụ, vị trí việc làm và chỉ tiêu biên chế viên chức đã được Ủy ban nhân dân tỉnh

II.  NHU CẦU TUYỂN DỤNG

1. Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển.

2.  Số lượng:

Số biên chế viên chức làm việc được giao: 15 người;

Số biên chế viên chức làm việc chưa sử dụng: 01người;

Chỉ tiêu tuyển dụng viên chức: 01 người

3. Yêu cầu về chuyên môn, nghiệp vụ: có trình độ Đại học trở lên chuyên ngành điện – điện tử.

4. Vị trí làm việc: Thực hiện nhiệm vụ viên chức phòng Tiêu chuẩn đo lường chất lượng Lĩnh vực kiểm định viên, thử nhiệm viên về điện – điện tử.

5. Đơn vị công tác: Làm việc tại Trung tâm Ứng dụng Khoa học Công nghệ và Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Kạn.

III.  NỘI DUNG THI TUYỂN

1. Đối tượng

Người có đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định tại khoản 2, mục III dưới đây và có nguyện vọng vào làm việc tại Trung tâm Ứng dụng Khoa học – Công nghệ và Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Kạn.

2.  Điều kiện và tiêu chuẩn đăng ký dự thi

a, Người có đủ các điều kiện, tiêu chuẩn sau, không phân biệt dân tộc, nam, nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo, loại hình đào tạo, văn bằng, chứng chỉ, trường công lập, trường ngoài công lập được đăng ký dự tuyển viên chức:

– Có Quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

– Từ đủ 18 tuổi trở lên;

– Có đơn đăng ký dự tuyển;

– Có lý lịch rõ ràng;

– Có văn bằng chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với vị trí việc làm;

– Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

– Đáp ứng thông thạo các nhiệm vụ kỹ thuật thông thường được đảm nhiệm;

– Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT- BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc trình độ ngoại ngữ tương đương với trình độ ngoại ngữ quy định tại Công văn số 4524/UBND-NCKSTTHC ngày 21/8/2018 của UBND tỉnh về việc quy đổi chứng chỉ/chứng nhận ngoại ngữ;

– Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 01/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc chứng chỉ tin học theo Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT- BTTTT ngày 21/6/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Thông tin và Truyền thông quy định tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông

b, Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

– Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

3.  Phiếu đăng ký dự thi tuyển viên chức

Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức (theo mẫu);

4.  Môn thi, hình thức thi tuyển

Thi tuyển viên chức được thực hiện theo 2 vòng thi như sau:

4.1.  Vòng 1: Thi trắc nghiệm được thực hiện bằng hình thức thi trên giấy

Nội dung thi trắc nghiệm gồm 3 phần:

Phần I: Kiến thức chung 60 câu hỏi về pháp luật viên chức; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và những hiểu biết cơ bản về ngành, lĩnh vực tuyển dụng; chức trách, nhiệm vụ của viên chức theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển. Thời gian thi 60 phút.

Phần II: Ngoại ngữ 30 câu hỏi là một trong năm thứ tiếng Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc. Thời gian thi 30 phút.

Phần III: Tin học 30 câu hỏi theo yêu cầu của vị trí việc làm. Thời gian thi 30 phút.

Miễn phần thi ngoại ngữ (vòng 1) đối với các trường hợp sau:

Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học về ngoại ngữ;

Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học ở nước ngoài hoặc tốt nghiệp đại học, sau đại học tại cơ sở đào tạo bằng tiếng nước ngoài ở Việt Nam được cơ quan có thẩm quyền công nhận.

Người dự tuyển có chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số hoặc là người dân tộc thiểu số dự tuyển.

Miễn phần thi tin học (vòng 1) đối với các trường hợp có bằng tốt nghiệp từ trung cấp chuyên ngành công nghệ thông tin, tin học hoặc toán – tin trở lên.

Kết quả thi vòng 1 được xác định theo số câu trả lời đúng cho từng phần thi quy định tại điểm a mục 4.1, nếu trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên cho từng phần thi thì người dự tuyển được thi tiếp vòng 2 theo quy định tại mục 4.2.

4.2.  Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành

Nội dung thi: Kiến thức, năng lực, kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển viên chức theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng.

Hình thức thi: Thi viết.

Thang điểm: 100 điểm.

Thời gian thi: 180 phút (không kể thời gian chép đề).

5.  Xác định người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển viên chức

Người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện sau:

– Có kết quả điểm thi tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên;

– Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của vị trí việc làm.

– Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả điểm thi vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có kết quả điểm thi vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển.

Đối tượng và điểm ưu tiên trong tuyển dụng viên chức:

– Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

– Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

– Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.

Trường hợp người dự thi tuyển hoặc dự xét tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm thi tại vòng 2.

Người không trúng tuyển trong kỳ thi tuyển viên chức không được bảo lưu kết quả thi tuyển cho các kỳ thi tuyển lần sau.

IV.  THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM PHÁT HÀNH, NHẬN PHIẾU DỰ TUYỂN VÀ ÔN TẬP

1. Thời gian phát hành và nhận Phiếu đăng ký dự tuyển

Thời gian phát hành và nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Từ ngày 15 tháng 5 năm 2021 đến 16 giờ 30 phút, ngày 15 tháng 6 năm 2021.

Địa điểm phát hành, nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ. Địa chỉ: Số 3, Đường Trường Chinh – Thành phố Bắc Kạn.

2.  Thời gian ôn tập và địa điểm thi

Theo Kế hoạch và thông báo của Hội đồng thi tuyển viên chức năm 2021 của Sở Khoa học và Công nghệ.

V.   KINH PHÍ THI TUYỂN

Mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí tuyển dụng thực hiện theo Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí tuyển dụng và dự thi nâng ngạch, thăng hạnh công chức, viên chức.

VI.   TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Văn phòng Sở

Có trách nhiệm tham mưu cho Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ quyết định thành lập Hội đồng tuyển dụng để thực hiện việc thi tuyển viên chức.

Phát hành và tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển; tổng hợp và lập danh sách những người đủ điều kiện dự tuyển; chuẩn bị các điều kiện để phục vụ kỳ thi tuyển dụng viên chức.

Là bộ phận thường trực của Hội đồng tuyển dụng viên chức, có trách nhiệm tham mưu thực hiện công tác tuyển dụng theo đúng quy định.

Cung cấp để công khai Kế hoạch này trên các phương tiện thông tin, niêm yết tại Sở KH&CN và Thông báo nội dung tuyển dụng trên 01 số Báo Bắc Kạn.

2. Phòng Quản lý Công nghệ và Chuyên ngành: Đăng tải các thông tin liên quan đến tuyển dụng viên chức trên Trang thông tin điện tử của Sở Khoa học và Công nghệ tại địa chỉ: http://www.khcnbackan.gov.vn.

3. Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở: Thực hiện các nội dung có liên quan đến kỳ thi tuyển dụng viên chức theo sự phân công của Hội đồng tuyển dụng viên chức và của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ.

Trên đây là Kế hoạch thi tuyển viên chức Sở Khoa học và Công nghệ năm 2021. Trong quá trình đăng ký dự tuyển, thí sinh có vấn đề gì vướng mắc cần được giải đáp xin liên hệ Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Kạn, Điện thoại : 02093.872.922 ; 02093.870.198.

 

***** Tài liệu đính kèm:

– Phiếu đăng ký dự tuyển: mau-phieu-dang-ky-du-tuyen-theo-nd-115-23

Nguồn tin: khcnbackan.gov.vn