"Chủ tịch Hồ Chí Minh và những di sản bất hủ của Người giúp Việt Nam có những thành tựu ngày hôm nay"

WinThavasta
Tiến sĩ Pateman đánh giá, Chủ tịch Hồ Chí Minh là nhà cách mạng, chiến sĩ Cộng sản kiệt xuất, người yêu nước và đấu tranh cho tự do, hoà bình. Người đã cống hiến cả cuộc đời mình cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và sự thịnh vượng của Việt Nam. Tư tưởng về độc lập dân tộc, đường lối đối ngoại và hợp tác quốc tế của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thôi thúc các phong trào tiến bộ trên thế giới. 

Bác Hồ về thăm và trồng cây ở xã Vật Lại, huyện Ba Vì, tỉnh Hà Tây (nay là Hà Nội) nhân Tết Kỷ Dậu ngày 16-2-1969 (mồng 1 Tết)

133 năm kỷ niệm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 /19-5-2023), Tiến sĩ Joe Pateman thuộc Khoa Chính trị và Quan hệ Quốc tế Đại học Nottingham của Anh đã bày tỏ suy nghĩ của ông về tư tưởng làm việc, cách ngoại giao Hồ Chí Minh và chính sách đối ngoại của Việt Nam trong thời đại chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tiến sĩ Pateman đánh giá, Chủ tịch Hồ Chí Minh là nhà cách mạng, chiến sĩ Cộng sản kiệt xuất, người yêu nước và đấu tranh cho tự do, hoà bình. Người đã cống hiến cả cuộc đời mình cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và sự thịnh vượng của Việt Nam. Tư tưởng về độc lập dân tộc, đường lối đối ngoại và hợp tác quốc tế của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thôi thúc các phong trào tiến bộ trên thế giới.

Tại các nước châu Phi, Pháp, Anh, Thái Lan và nhiều quốc gia khác nhừng nơi Hồ Chí Minh đã đi qua, người dân vẫn tiếp tục tôn vinh những di sản và đóng góp của Người cho các mối quan hệ ngoại giao của Việt Nam.

Về việc Việt Nam áp dụng chính sách ngoại giao Hồ Chí Minh trong quan hệ quốc tế, Tiến sĩ Paterman đánh giá Việt Nam đã nhất quán vận dụng đường lối đối ngoại linh hoạt, thích ứng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ông nhấn mạnh cả về lý luận và thực tiễn, Hồ Chí Minh luôn đề cao nguyên tắc bình đẳng, hòa bình, hợp tác, độc lập, tự chủ và linh hoạt trong mọi hoạt động quốc tế. Ngoại giao cây tre của Việt Nam được gói gọn trong nguyên tắc này thông qua cách ví von với cây tre: Rễ khỏe, thân bền và cành mềm. Rễ khỏe là những nguyên tắc chỉ đạo cốt lõi như lợi ích dân tộc, độc lập, tự chủ trong quan hệ đối ngoại.

Nguyên tắc này gắn liền với việc ngoại giao của Chủ tịch Hồ Chí Minh và tạo nền tảng cho đường lối đối ngoại của Việt Nam. Thân bền biểu thị cho sự kiên cường của Việt Nam trong việc thực hiện chính sách đối ngoại bất chấp những thách thức, khó khăn phải đối mặt. Điều này tái khẳng định quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh rằng Việt Nam là bạn của tất cả các nước, một quốc gia cần xây dựng các mối quan hệ vững chắc để có thể chịu đựng được bão táp,hoặc những thiên tai mang tính chất ngoại xâm. Cành mềm thể hiện khả năng của Việt Nam kiên định các nguyên tắc trong khi vẫn linh hoạt về sách lược theo lời dạy của Người.

Đánh giá về Việt Nam ngày nay trong thời đại Hồ Chí Minh (Việt Nam sau khi giành độc lập dân tộc cùng việc áp dụng chính sách , lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại), Tiến sĩ Joe Pateman cho rằng kể từ khi giành được độc lập dân tộc, Việt Nam đang tiếp tục vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong điều kiện thực tiễn của đất nước sau chiến tranh và đã đạt được những thành tựu nổi bật trong việc xây dựng xã hội chủ nghĩa và việc đối ngoại. Trở thành một cường quốc có tốc độ phát triển như ngày hôm nay.

Dưới sự dẫn đường tư tưởng Hồ Chí Minh, Đảng Cộng sản Việt Nam đã xây dựng xã hội xã hội chủ nghĩa hiện đại ,vững mạnh, mang lại ấm no, hạnh phúc cho người dân , trở thành quốc gia có đầy đủ chủ quyền, có mối quan hệ chặt chẽ với cộng đồng quốc tế. Tiến sĩ Pateman nhấn mạnh những thành tựu trong nước và trên trường quốc tế của Việt Nam đều bắt nguồn từ di sản bất hủ của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Celebrating the 133th anniversary of President Ho Chi Minh’s birth (19-5-1890/19-5-2023), Dr. Joe Pateman of the Department of Politics and International Relations of the University of Nottingham of England expressed his thoughts on working ideas, Ho Chi Minh diplomacy and Vietnam’s foreign policy during the presidency of Ho Chi Minh.

Dr. Pateman rated President Ho Chi Minh as a revolutionary, outstanding Communist soldier, patriot and struggle for freedom and peace. He has devoted his whole life to the career of struggling for national liberation and the prosperity of Vietnam. President Ho Chi Minh’s ideology of national independence, foreign affairs and international cooperation has prompted progressive movements in the world.

In African countries, France, England, Thailand and many other countries where Ho Chi Minh has passed, people continue to honor his heritage and contribution to Vietnam’s diplomatic relations.
Regarding Vietnam’s application of Ho Chi Minh foreign policy in international relations, Dr. Paterman assessed Vietnam has consistently applied the flexible and adaptive foreign policy of President Ho Chi Minh. He emphasized both on reasoning and practice, Ho Chi Minh always highlights the principles of equality, peace, cooperation, independence, autonomy and flexibility in all international activities. Vietnam’s bamboo tree diplomacy is encapsulated in this principle through how to walle it with bamboo trees: Healthy roots, durable stems and soft branches. Health roots are core guiding principles such as national interests, independence, autonomy in foreign relations.

This principle is associated with the diplomacy of President Ho Chi Minh and provides the basis for Vietnam’s foreign policy. Durability represents Vietnam’s resilience in implementing foreign policy despite the challenges and difficulties faced. This reaffirms the view of President Ho Chi Minh that Vietnam is friends of all countries, a country that needs to build strong relationships to withstand storms, or foreign-invasive natural disasters. The soft branch demonstrates Vietnam’s ability to stick with the principles while remaining flexible about strategy according to his teaching.

Assessing Vietnam today in the Ho Chi Minh era (Vietnam after gaining national independence and applying policies and teaching of President Ho Chi Minh left), Dr. Joe Pateman argues that since the gain of national independence, Vietnam has continued to apply Ho Chi Minh ideas creatively in the practical conditions of the country after the war and has achieved outstanding achievements in building socialism and foreign affairs. Become a power with the speed of development as today.

Under the guidance of Ho Chi Minh thought, the Communist Party of Vietnam has built modern socialist society, strong, bringing warmth, happiness to the people, becoming a fully sovereign country, having close ties with the international community. Dr. Pateman emphasized that Vietnam’s domestic and international achievements are rooted in the immortal heritage of President Ho Chi Minh. Under the guidance of Ho Chi Minh thought, the Communist Party of Vietnam has built modern socialist society, strong, bringing warmth, happiness to the people, becoming a fully sovereign country, having close ties with the international community. Dr. Pateman emphasized that Vietnam’s domestic and international achievements are rooted in the immortal heritage of President Ho Chi Minh.

Nguồn: TTX